PartnersInBedrijf | Administratiekantoor Weert
Corona maatregelen 3.0

Corona-maatregelen 3.0

NOW 3.0 (personeel)

Opening loket bij het UWV op 16-11-2020 voor aanvraag 1e tijdvak.  Ook na 1 oktober 2020 loonsteun als u minimaal 20% omzetverlies heeft. 9 Maanden verlenging (3*3 maanden). De NOW 3.0 wordt geleidelijk afgebouwd. Na de aanvraag ontvangt men een voorschot van 80% en bij de vaststelling de overige 20%. Deze vaststelling zal vanaf de zomer 2021 zijn beslag krijgen.

1e tijdvak oktober t/m december 2020: 80%  (NOW 2.0: 90%) | Maximale vergoeding € 9.538 per werknemer

2e tijdvak januari t/m maart 2021: 70% | Maximale vergoeding € 9.538 per werknemer

3e tijdvak april t/m juni 2021: 60%  | Maximale vergoeding € 4.769 per werknemer

Doel van de regeling is het behoud van banen. De korting/boete die in de NOW wordt toegepast op het moment dat je mensen ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, vervalt. Het kabinet geeft in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober 2020) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Rekenhulp NOW: Simulatie NOW


update 22-02-2021

Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.

De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni) als voor werkgevers die een derden verklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart). Voor beide groepen werkgevers geldt nu dus dezelfde termijn.

Het loket voor de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) gaat juist een maand eerder open dan gepland. Werkgevers kunnen al vanaf 15 maart a.s. een aanvraag indienen. Dit heeft te maken met technische werkzaamheden die in april worden uitgevoerd. De einddatum voor deze termijn blijft ongewijzigd, namelijk 5 januari 2022.

Voor alle aanvraagtermijnen voor de definitieve berekening geldt nu dat ze voor alle werkgevers gelden, er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben en werkgevers die een derden verklaring of geen verklaring nodig hebben.

 

TVL 3.0 (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

Update (15-04-2021)

De TVL wordt ten aanzien van het eerste kwartaal van 2021 (derde openstelling van de regeling) op een aantal onderdelen gewijzigd. Omdat subsidiebedragen worden verhoogd, zullen er ook vaker accountants- en derde verklaringen nodig zijn. De wijzigingen zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Berekening subsidiepercentage

Ondernemers hebben vanwege de verlengde lockdown steeds beperktere mogelijkheden om hun resterende vaste lasten te dekken. Om deze ondernemers te ondersteunen, wordt het subsidiepercentage voor het eerste kwartaal van 2021 verhoogd. Er is voor gekozen het vergoedingspercentage niet langer op te laten lopen van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies), maar het subsidiepercentage voor een ieder en onafhankelijk van het omzetverlies te bepalen op 85%. Deze wijziging heeft als effect dat iedereen die in aanmerking komt voor subsidie op grond van de regeling, op een hoger subsidiebedrag uitkomt.

Subsidiebedrag, controle-eisen 

Om de steun voor zwaar getroffen MKB-bedrijven beter te laten aansluiten bij hun situatie wordt het maximale subsidiebedrag per onderneming voor het eerste kwartaal van 2021 verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. hierdoor komen bedrijven eerder aan het maximum subsidiebedrag. Voor kleinere ondernemers wordt het minimum subsidiebedrag verdubbeld tot € 1.500 per onderneming (was € 750). Als gevolg van de verhoging van het subsidiebedrag worden extra eisen aan de wijze van verantwoording gesteld.

MKB-ondernemingen die al subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 ontvangen en van wie de subsidie als gevolg van de onderhavige wijzigingen van de TVL wordt verhoogd tot € 125.000 of meer, worden door RVO middels de aanvullende subsidieverlening gewezen op deze extra verplichting bij vaststelling.

(Zie hier de RVO, voor de termijnen en de aanvraag van de TVL)

Bron: RVO – Fiscaal vanmorgen


De opvolger van de TOGS en   TVL (2.0). Aanvraag vanaf 1-10-2020 bij RVO via: TVL. De belastingvrije tegemoetkoming per bedrijf per 3 maanden wordt verhoogd naar € 90.000. Deze regeling wordt met 9 maanden verlengd  t/m 30 juni 2021. (3*3 maanden).


Update(31-03-2021): TVL nu ook voor ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro
Ook ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen, meldt de RVO. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021).

Om meer ondernemers te kunnen helpen is het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Deze verlaging is inmiddels goedgekeurd door de Europese Commissie en de aanpassing is doorgevoerd door de RVO. Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Het gaat hier niet om de daadwerkelijke vaste lasten, maar om een berekening van de vaste lasten uitgaande van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort.
De TVL Q1 2021 kan tot 18 mei 2021 aangevraagd worden.

Verscherpte voorwaarden: 

1e tijdvak oktober t/m december 2020 verlenging van TVL (2.0). | Omzetverlies 30%. De omzet van 2019 wordt gedeeld door 4 en deze wordt procentueel vergeleken met de 3 tijdvakken.

2e tijdvak januari t/m maart 2021: 70% | Omzetverlies 40%

3e tijdvak april t/m juni 2021: 60%  | Omzetverlies 45%

De overige voorwaarden blijven ongewijzigd: 50% van de vaste kosten worden vergoed.

 

TOZO 3.0 (bijstand)

Vanaf 1-10-2020 kunt u Tozo 3.0 aanvragen. De Tozo wordt nl. met 9 maanden verlengd: t/m 30-6-2021. Vanaf 1 juli 2021 is het BBZ weer van toepassing. Voorwaarde voor TOZO is dat men vanwege de coronacrisis te maken heeft gekregen met derving van de inkomsten. Er is nu een vermogenstoets aan toegevoegd: bezit u méér dan € 46.520 aan geldmiddelen (ook contant geld en beleggingen) dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. Eigen woning, afgeschermd pensioen, machines, zakelijke apparatuur en voorraad  vallen buiten de vermogenstoets. Dus (boetevrije) aflossing van uw evt. hypotheek valt dus ook buiten deze toets. Per 1 januari 2021 ontvangt de ondernemer ondersteuning d.m.v.: coaching, advies, bij- of omscholing. Ook als u een bedrijf in NL heeft en in het buitenland woont zijn er mogelijkheden voor deze aanvraag.


Update(30-03-2021): Tozo-uitkering en belastingheffing

De Tozo-uitkering betreft een gezinsuitkering en wordt door aanvragers mét partner door beide partners aangevraagd. Daardoor telt de uitkering mee bij het inkomen van de partner en ontvangen beide partners voor de helft van de verstrekte gezinsuitkering een jaaropgave. De uitkering kan daarom gevolgen hebben voor de belastingen van de partners.
Dat antwoordt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA). De bewindsman weigert deze ongelukkige uitkomst van de Tozo weg te nemen. Het fiscale nadeel doet zich overigens voornamelijk voor bij Tozo 1. Vanaf Tozo 2 (1 juni 2020) is een partnerinkomenstoets ingevoerd.
In Tozo 1 is mogelijk te weinig loonheffing ingehouden. Op basis van de aangifte inkomstenbelasting 2020 bestaat daardoor de kans dat moet worden bijbetaald. De minister merkt nog op dat dit vooral zal voorkomen bij partners die een zodanig inkomen verdienen dat ze geen of minder recht hebben op loonheffingskorting of in een hogere belastingschijf vallen dan waar de gemeente van uit is gegaan. Verder zegt Koolmees dat de verdeling van de Tozo over de ondernemer en zijn partner in principe geen gevolgen heeft voor het recht op of de hoogte van de toeslagen van het huishouden.

 

29-9-2020

Kabinet wil af van vermogenstoets in Tozo

Premier Rutte had maandagavond tijdens de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen een flinke verrassing in petto: het kabinet wil bij nader inzien toch af van de vermogenstoets die per 1 oktober zou worden verbonden aan de Tozo-regeling voor zelfstandigen.

Per 1 oktober wordt in de Tozo 3 een vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd, kondigde het kabinet eerder aan. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.

Die aanscherping ‘ligt eigenlijk niet in de rede’, zegt premier Rutte nu. Het steunpakket moet volgens hem ‘meeademen’ met de actualiteit. Wel houdt Rutte nog een kleine slag om de arm, omdat het schrappen van de toets voor problemen zorgt in de uitvoering. De gemeenten, die de Tozo uitkeren, hadden de toets namelijk al ingebed in de nieuwe Tozo-regeling. ‘Maar we zijn erover in gesprek’, zei de premier maandagavond.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Update 28-8-2020 | zie ook: Uitstel betaling belastingen

Je kunt als ondernemer tot 1-10-2020 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of verlenging aanvragen van het uitstel op voorwaarde dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarmee loopt het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Heb je al in een vroeg stadium uitstel van betaling aangevraagd, dan is toegezegd door het Kabinet dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Heb je alleen uitstel van 3 maanden aangevraagd, en geen verlenging aangevraagd of gekregen, dan moet je de nieuw opgekomen betalingsverplichtingen hervatten na afloop van de 3-maandentermijn. Dit kan al (ruim) voor 1 januari 2021 het geval zijn. De Belastingdienst informeert de ondernemers bij wie het initiële uitstel afloopt, over de mogelijkheid om het uitstel vóór 1 oktober 2020 te verlengen. Maak je daar als ondernemer geen gebruik van en je betaalt de nieuwe betalingsverplichtingen niet, dan wordt de invordering opgestart.

Er komt een terugbetalingsregeling van twee jaar, tot 1 januari 2023, om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de periode van twee jaar te kort is voor je, kun je contact opnemen met de Belastingdienst om te kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk (binnen het bestaande beleid). Wil je eerder aflossen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Tegelijkertijd zal de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente tot bijna nul (0,01%) worden verlengd t/m 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd van 8% naar naar 4%. 

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de belastingen over de tijdvakken vierde kwartaal 2020, december 2020 en de 13e vierwekenperiode 2020 weer moeten worden betaald, aangezien de betalingsverplichting dan in 2021 valt.

Verzuimboetes
De tijdelijke versoepeling t.a.v. de verzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Betaal je de loonbelasting of btw niet op tijd in januari 2021, dan zal de Belastingdienst de ‘normale’ boetes weer opleggen.

Verstrekken schone verklaring omtrent betalingsgedrag
Zolang de ondernemer vanaf 1 januari 2021 uitstel van betaling geniet en zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.


Update 18-8-2020

Kun je als ondernemer niet op tijd betalen door de coronacrisis? Dan kun je nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen (www.belastingdienst.nl/bijzonderuitstel). Vul het formulier in en geef aan om welke belastingen het gaat. Na deze aanvraag krijg je 3 maanden uitstel.
Je kunt ook je financieel adviseur vragen om het uitstel van betalen voor je aan te vragen.

 

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?